Regulamin serwisu internetowego cxinstitute.pl

§ 1. Definicje

 1. Audyt – odpłatne Usługi świadczone przez Usługodawcę wyłącznie na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Systemu, do których należą Audyt CX i Audyt CX 360.
 2. Darmowy dostęp – dostęp do funkcjonalności Serwisu określonych przez Usługodawcę, za które nie są wymagane opłaty. 
 3. Formularz – formularz służący do rejestracji Użytkownika i Usługobiorcy oraz zawarcia Umowy z Usługodawcą dostępny na stronie internetowej www.cxinstitute.pl. 
 4. Konto w Serwisie – konto Użytkownika lub Usługobiorcy tworzone w procesie rejestracji w Serwisie, na potrzeby realizacji wybranych Usług oraz dokonywania wszelkich zakupów za pośrednictwem Serwisu.
 5. Korzystający – każda osoba fizyczna posługująca się Serwisem i przeglądająca jego treści, niezależnie od celu i charakteru tych czynności. 
 6. Profil – konto Usługobiorcy tworzone w Systemie i umożliwiające korzystanie z niego w celu zapewnienia wymiany informacji między Stronami w ramach wykonywania Audytów. Warunkiem uzyskania dostępu do Profilu jest uprzednie opłacenie usługi za pośrednictwem Serwisu.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu. 
 8. Serwis – Serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.cxinstitute.pl.
 9. System – system informatyczny stanowiący wyłączną własność Usługodawcy, za pośrednictwem którego wykonywany jest Audyt. Dostęp do Systemu możliwy jest wyłącznie dla Usługobiorców za pośrednictwem Serwisu i wymaga uprzedniego zarejestrowania w Serwisie.
 10. Usługa – świadczenia zapewniane na rzecz Użytkowników oraz Usługobiorców za pośrednictwem Serwisu, wymagające rejestracji przez, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie:
  1. szkolenia online (webcasty i webinary); 
  2. baza wiedzy;
  3. raporty i Audyty opracowane i przeprowadzone przez Usługodawcę (dostępne wyłącznie dla Usługobiorców niezależnie od formy prawnej w jakiej działają);
  4. newsletter Usługodawcy.
 11. Usługobiorca – przedsiębiorca rozumiany jako osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. 
 12. Usługodawca – spółka CX Institute sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Białostocka 8/25, 93 – 355 Łódź, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001040610, NIP 7292750242, REGON 5255104820, kapitał zakładowy 5.000,00 zł, w pełni pokryty.
 13. Użytkownik – każda pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Usług z wyłączeniem Audytów, w tym osoba wskazana w Formularzu, która z ramienia Usługobiorcy ma prawo do korzystania z Serwisu.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Serwis prowadzony jest przez Usługodawcę. Adres e-mail Usługodawcy to: biuro@cxinstitute.pl.  
 2. Serwis działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz przepisach obowiązującego prawa. 
 3. Serwis ma na celu:
  1. prezentację informacji, artykułów i innych treści dotyczących budowania doświadczeń klientów w przedsiębiorstwach i organizacjach publicznych, dostępnych dla wszystkich Korzystających, bez konieczności ich rejestracji w Serwisie,
  2. świadczenie Usług przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców.
 4. Regulamin określa:
  1. zakres materiałów i treści dostępnych w Serwisie dla wszystkich Korzystających bez konieczności ich rejestracji,
  2. b) zakres i rodzaj Usług świadczonych drogą elektroniczną (bezpłatnych i odpłatnych) przez Usługodawcę w ramach Serwisu, zasady świadczenia tych Usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego. 
 5. Z oferowanych przez Usługodawcę Usług z wyłączeniem Audytów mogą korzystać wyłącznie Usługobiorcy oraz Użytkownicy. Z Audytów korzystać mogą wyłącznie Usługobiorcy. Do pozostałych funkcjonalności Serwisu dostęp mają wszyscy Korzystający bez konieczności dokonania rejestracji w Serwisie.
 6. Usługobiorcy wyrażający chęć skorzystania z Serwisu oraz z oferowanych przez Usługodawcę Usług w Serwisie zobowiązani są do stosowania postanowień niniejszego Regulaminu. 

§ 3. Warunki świadczonych usług 

 1. Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca umożliwia:
  1. rejestrację Usługobiorcy w Serwisie, 
  2. korzystanie przez wszystkich Korzystających, w tym przez Usługobiorcę i Użytkownika z Serwisu,
  3. dokonywanie płatności za odpłatne Usługi,
  4. dostęp do Systemu w celu skorzystania z usług Audyt CX i Audyt CX 360 po uprzedniej rejestracji w Systemie.
 2. Warunkiem korzystania z Usług przez Usługobiorcę jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptacja. 
 3. W Serwisie mogą być udostępniane przez Usługodawcę treści marketingowe zarówno Usługodawcy jak i innych podmiotów w formach dozwolonych przez przepisy prawa.  
 4. Usługodawca określa następujące wymagania techniczne w celu korzystania z Serwisu:
  1. Komputer z dostępem do Internetu. 
  2. Dostęp do e-mail. 
  3. Przeglądarka internetowa. 
  4. Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript. 
 5. Usługobiorca świadomy jest, że sieć Internet ma publiczny charakter i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniem pozyskania i modyfikowana danych Usługobiorców przez osoby nieuprawnione, dlatego Usługobiorcy powinni stosować należyte środki techniczne, które zminimalizują te zagrożenia. W szczególności zasadne jest stosowanie przez Usługobiorców programów antywirusowych.  
 6. Usługodawca dokłada starań aby Serwis był należycie zabezpieczony. 
 7. Korzystający rozumie, że ogólnodostępne treści zamieszczone przez Usługodawcę w Serwisie mają charakter ogólny (informacyjny), nie mają charakteru indywidualnego i nie mogą być one uważane za świadczenie usług jakiegokolwiek doradztwa.

§ 4. Rejestracja 

 1. Dostęp i przeglądanie ogólnodostępnych treści w Serwisie przez Korzystającego są bezpłatne i nie wymagają rejestracji. Korzystanie z Usług wymaga rejestracji. Część Usług jest odpłatna. Zasady odpłatności za świadczenie poszczególnych Usług określane są szczegółowo w Serwisie. 
 2. Rejestracja odbywa się w następujący sposób:
  1. Usługobiorca akceptuje niniejszy Regulamin. 
  2. Usługobiorca podaje w Formularzu rejestracyjnym dane niezbędne do korzystania z Serwisu. 
  3. Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby świadczenia usług dostępnych w Serwisie (zgoda obligatoryjna) oraz w celach marketingowych (zgoda dobrowolna).
 3. Usługodawca może kontrolować i weryfikować prawidłowość danych identyfikacyjnych Usługobiorcy i Użytkownika, zawartych w Formularzu, co nie oznacza, że jest do tego zobowiązany.  

§ 5. Konto 

 1. Użytkownikiem Konta jest osoba wskazana w Formularzu. 
 2. Z Konta może korzystać wyłącznie osoba wskazana w Formularzu. 
 3. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie działania związane z posługiwaniem się hasłem i loginem do Konta. Użytkownik jest zobowiązany do utrzymania w ścisłej tajemnicy hasła i loginu koniecznego do zalogowania się na Konto. Zakazane jest udostępnianie komukolwiek hasła i loginu do Konta. Hasło i login stanowią informację poufną, do wyłącznej wiadomości Użytkownika. Użytkownik odpowiedzialny jest za dobór hasła, zapewniającego możliwie najwyższy poziom zabezpieczenia przed jego odtworzeniem przez inne osoby lub programy komputerowe. Wskazane jest dokonywanie zmian hasła co pewien czas (np. co 30 dni). 
 4. Użytkownik wskazując nazwę Użytkownika nie może podszywać się pod innych Użytkowników, Usługobiorców lub pod Usługodawcę. 
 5. Użytkownik Konta w imieniu Usługobiorcy ma prawo składać oświadczenia i zaciągać zobowiązania w ramach Serwisu prowadzonego przez Usługodawcę. 
 6. Powiadomienia dotyczące korzystania z Konta oraz Serwisu będą przesyłane na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w Formularzu, przy czym Usługobiorca i/lub Użytkownik Konta może dokonać zmiany adresu usuwając i wprowadzając odpowiednie dane w formularzu Konta.
 7. Usługodawca ma prawo zablokować konto Użytkownika, gdy:
  1. Użytkownik wykorzystuje Konto z naruszeniem obowiązującego prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu, 
  2. nazwa Konta narusza prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, jest niezgodna z dobrymi obyczajami, w tym jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe. 
 8. O zamiarze zablokowania Konta Usługodawca powiadomi mailowo lub telefonicznie Usługobiorcę i/lub Użytkownika Konta z 2-dniowym wyprzedzeniem, wzywając go do zaniechania lub usunięcia naruszeń lub ich skutków w terminie 2 dni od otrzymania wezwania, a po bezskutecznym upływie tego terminu, zablokuje Konto. Usługodawca ma prawo zablokować Konto w trybie natychmiastowym bez uprzedniego informowania Usługobiorcy i/lub Użytkownika Konta, jeżeli Użytkownik Konta naruszył bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa i oczywiste jest, że nie jest możliwe usunięcie naruszeń lub ich skutków. 

§ 6. Korzystanie ze szkoleń online (webcasty i webinary) oraz archiwum

 1. Szkolenia odbywają się w formule online z wykorzystaniem sieci Internet. 
 2. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu należy przesłać do Usługodawcy, korzystając z formularza online umieszczonego na stronie www.cxinstitute.pl. 
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa Usługobiorcy lub Użytkownika w szkoleniu bez podania przyczyny.
 4. W przypadku odwołania szkolenia Usługodawca zorganizuje szkolenie w innym wskazanym przez siebie terminie lub je anuluje. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany programu szkolenia. 
 5. W celu efektywnego korzystania ze szkolenia wymagane jest posiadanie przez Usługobiorcę lub Użytkownika łącza dostępowego do Internetu o szybkość transmisji minimum 1024/256 kb/s. 
 6. Zalecane jest aby podczas szkolenia łącze Usługobiorcy lub Użytkownika nie było obciążane przez innych użytkowników co może prowadzić do zakłóceń i utrudnień w komunikacji. 
 7. Sprzęt komputerowy Usługobiorcy lub Użytkownika musi być wyposażony w dowolną przeglądarkę internetową oraz głośniki lub słuchawki, a opcjonalnie w mikrofon lub słuchawki z mikrofonem. 
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednią konfigurację sprzętu komputerowego Usługobiorcy, ani Użytkownika. 
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przypadki, gdy Usługobiorca lub Użytkownik nie weźmie udziału w szkoleniu na skutek jakichkolwiek problemów leżących po stronie Usługobiorcy. 

§ 7. Usługi – raporty

 1. Usługodawca na łamach Serwisu daje możliwość Usługobiorcom zamówienia raportu na temat dojrzałości firm w zakresie zarządzania doświadczeniami klientów. Raport dostępny jest w kilku wariantach:
  1. Podstawowym – obejmującym analizę dojrzałości CX polskich firm w oparciu o badanie reprezentatywnej grupy polskich przedsiębiorstw (wersja nieodpłatna),
  2. Audyt CX – indywidualny raport określający poziom dojrzałości CX Usługobiorcy (CX Index), porównanie na tle konkurencji oraz rekomendacje pozwalające na rozwijanie kompetencji CX w przedsiębiorstwie Usługobiorcy,
  3. Audyt CX 360 – zaawansowany, indywidualny raport określający poziom dojrzałości CX Usługobiorcy (CX Index), porównanie na tle konkurencji oraz rekomendacje pozwalające na rozwijanie i monitorowanie kompetencji CX w przedsiębiorstwie Usługobiorcy, wraz z bieżącym doradztwem i audytami pracowników i klientów.
 2. Raporty wskazane w ust. 1 pkt 2) i 3) (dalej: Raporty indywidualne) są odpłatne na zasadach określonych w Serwisie.
 3. Raporty indywidualne są opracowywane w oparciu o informacje dostarczane przez Usługobiorcę na zasadach określonych w § 8. Zamawiając Raport Usługobiorca zobowiązuje się do współpracy z Usługodawcą i dostarczania mu wszelkich danych niezbędnych do opracowania Raportu.
 4. Raporty udostępniane będą w formacie PDF i będą mogły być pobrane przez Usługobiorcę na urządzenia lokalne.
 5. Korzystanie z Raportów i innych dokumentów udostępnionych Usługobiorcy w ramach świadczenia Usług dopuszczalne jest wyłącznie dla celów własnych Usługobiorcy. W szczególności zabronione jest wykorzystywanie, przetwarzanie, publikowanie i udostępnianie innym podmiotom niebędących Usługobiorcą Raportów, prezentacji oraz innych dokumentów udostępnionych przez Usługodawcę bez jego zgody. 
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść danych i informacji wchodzących w skład raportów, prezentacji oraz innych dokumentów, a pochodzących ze źródeł zewnętrznych, w tym od Usługobiorcy lub innych osób wypełniających ankiety na potrzeby opracowania Raportu. 

§ 8. System i raporty Audyt CX oraz Audyt CX 360

 1. Usługi w postaci Raportów indywidualnych Audyt CX oraz Audyt CX 360 świadczone są wyłącznie w oparciu o System.
 2. Nabywając Usługę Audyt CX lub Audyt CX 360 Usługobiorca, niezależnie od oświadczeń i zgód opisanych w § 16, zobowiązany jest do:
  1. złożenia oświadczenia, w którym wyraża zgodę na wykorzystanie zanonimizowanych odpowiedzi udzielonych przez Usługobiorcę, jego pracowników, współpracowników oraz klientów udzielonych w ankiecie udostępnionej im poprzez System w celu wykonania Audytu CX lub Audytu CX 360. Dane te wykorzystane będą przez Usługodawcę wyłącznie w celu poszerzenia próby badawczej wykorzystywanej przez System do sporządzania Audytu. 
 3. Korzystanie z Systemu wymaga uprzedniej rejestracji polegającej na utworzeniu Profilu. Założenie Profilu możliwe jest po uzyskaniu danych dostępowych do Systemu. Dane te dostarcza Usługodawca po otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności przez Usługobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazanej w Formularzu.
 4. W celu założenia Profilu Usługobiorca zobowiązany jest podać następujące dane:
  1. dane przedsiębiorstwa Usługobiorcy (nazwa, siedziba, adres, nr NIP),
  2. imię i nazwisko osoby reprezentującej Usługobiorcę,
  3. adres poczty elektronicznej na potrzeby,
  4. numer telefonu kontaktowego.
 5. W celu wykonania Audytu Usługobiorca zobowiązany jest do podania wszystkich danych i informacji żądanych przez System, w tym danych osobowych osób podlegających badaniu w postaci adresu mailowego i charakteru współpracy według kategorii: pracownik, współpracownik, klient. Podanie tych danych jest dobrowolne lecz bez ich wskazania wykonanie Audytu nie będzie możliwe w całości lub w części.
 6. Przed podaniem Usługodawcy danych osobowych osób uczestniczącym w badaniu Usługobiorca zobowiązany jest do uzyskania ich zgody. W przypadku nie uzyskania takiej zgody podanie danych tych osób jest niedopuszczalne. Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za konsekwencje podania Usługodawcy danych osobowych bez zgody osób, których te dane dotyczą i zobowiązany będzie do naprawienia Usługodawcy wszelkiej szkody jaką poniesie on w związku z przetwarzaniem tych danych bez zgody osób, których te dane dotyczą.
 7. Wyniki ankiet są zanonimizowane. Dane osobowe podane przez Usługobiorcę w Systemie są wykorzystywane wyłącznie do przesłania ankiet na wskazane przez niego adresy mailowe oraz zakwalifikowanie danej ankiety do właściwej kategorii (pracownik, współpracownik, klient).
 8. Na adresy mailowe wskazane przez Usługobiorcę w Systemie przesłane będą linki do odpowiedniej dla danej kategorii ankiety (pracownik, współpracownik, klient). Osoba otrzymująca link uzyska dostęp do ankiety poprzez kliknięcie w niego.
 9. Wypełnienie ankiety następuje w Systemie bez możliwości pobrania ankiety na urządzenie lokalne. Po wypełnieniu ankiety, jej uczestnik zapisuje ją w Systemie poprzez kliknięcie przycisku „Zakończ”.
 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość danych adresowych uczestnika ankiety podanych przez Usługobiorcę, ani za to czy uczestnik ankiety wypełni ankietę oraz jakich odpowiedzi udzieli.

§ 9. Usługi – doradztwo

 1. Usługodawca oferuje Usługi doradztwa, w ramach których wspiera Usługobiorców w zakresie budowania klientocentrycznej kultury organizacyjnej wspierającej tworzenie pozytywnych doświadczeń klientów, w szczególności poprzez:
  1. Prowadzenie międzydziałowych projektów CX ,
  2. Wspieranie działów HR w obszarze Employee Expereince,
  3. Prowadzenie dedykowanych szkoleń dla poszczególnych działów przedsiębiorstwa Usługobiorcy.
 2.  Usługi doradztwa świadczone w oparciu o indywidualne uzgodnienia dokonywane pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą za pośrednictwem Serwisu lub poza nim.

§10. Prawa i obowiązki usługobiorcy

 1. Każdy Usługobiorca ma obowiązek korzystać z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. 
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym i prawnym. 
 3. Usługobiorca zobowiązuje się do nieprzekazywania za pomocą Serwisu żadnych bezprawnych treści. 
 4. Usługobiorca ma obowiązek zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. 
 5. Usługobiorca jest uprawniony do korzystania z Serwisu i Usług wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu i Usług w celu prowadzenia przez Usługobiorcę działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy. 

§ 11. Opłaty i metody płatności 

 1. Wskazane przez Usługodawcę funkcjonalności Serwisu mogą być odpłatne. Wysokość opłat dostępna będzie bezpośrednio w Serwisie. 
 2. Opłata wskazana w Serwisie podana jest w polskich złotych (PLN) i stanowi cenę netto do której należy doliczyć podatek VAT (23%). 
 3. Płatność za Usługi objęte stałym cennikiem dokonywana jest z góry za pomocą wybranej metody płatności oferowanej w Serwisie. Usługodawca oferuje następujące metody płatności: karta płatnicza, kod BLIK, przelew, system szybkich płatności imoje
 4. Wysokość wynagrodzenia za Usługę niestandardową (nieobjętą stałym cennikiem) ustalana jest w oparciu o indywidualną ofertę składaną przez Usługodawcę za pośrednictwem korespondencji elektronicznej. Zasady płatności za taką Usługę ustalane będą indywidualnie.
 5. Usługodawca wystawi na rzecz Usługobiorcy fakturę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Faktura przesłana będzie w formie elektronicznej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług. Faktury elektroniczne będą wystawiane w formacie pdf lub w innym formacie wymaganym przepisami prawa oraz doręczane Usługobiorcy na adres e-mail wskazany w Formularzu, na co Usługobiorca wyraża zgodę. 
 6. Na wyraźną prośbę Usługobiorcy, Usługodawca może wystawić fakturę proforma. Taka prośba powinna zostać przesłana drogą mailową do osoby kontaktowej  wskazanej w Informacjach Organizacyjnych danej Usługi.  

§ 12. Postępowanie reklamacyjne 

 1. Usługobiorca ma prawo do złożenia reklamacji wyłącznie za Usługi odpłatne, o ile zostały one przez Usługodawcę niezrealizowane w terminie lub zrealizowane nieprawidłowo. 
 2. Reklamacje Usługobiorca winien złożyć w ciągu 14 dni od dnia, w którym Usługa miała być wykonana lub w którym zauważył błąd, na adres e-mail: biuro@cxinstitute.pl. 
 3. W przypadku upływu powyższego terminu prawo do złożenia reklamacji przez Usługobiorcę wygasa. 
 4. Usługodawca rozpatrzy reklamację Usługobiorcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Usługobiorcę adres e-mail. 
 5. W opisie reklamacji Usługobiorca ma obowiązek podać jak najwięcej informacji i okoliczności niewykonania lub nienależycie wykonania Umowy przez Usługodawcę, w szczególności: dane Usługobiorcy w tym dane kontaktowe i inne dane niezbędne do rozpatrzenia reklamacji.

§ 13. Prawa i obowiązki usługodawcy

 1. Usługa zostanie wykonana z należytą starannością przez Usługodawcę. 
 2. Odpowiedzialność Usługodawcy jest wyłączona w przypadku gdy:
  1. Usługobiorca i/lub Użytkownik podał nieprawdziwe dane lub informacje o sobie oraz informacje służące do wykonania Usługi,
  2. Usługobiorca i/lub Użytkownik podał niepełne dane lub informacje o sobie oraz informacje służące do wykonania Usługi.
 3. Usługodawca ma prawo do odmowy dostępu do Serwisu i świadczenia Usług na rzecz danego Usługobiorcy na stałe lub na czas określony przez Usługodawcę, w przypadku: 
  1. podejrzenia Usługobiorcy i/lub Użytkownika o bezprawne korzystanie z Serwisu lub w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem, 
  2. braku terminowej opłaty za Usługi odpłatne, 
  3. innych istotnych przyczyn uniemożliwiających świadczenie Usług przez Usługodawcę, o których Usługobiorca zostanie poinformowany. 
 4. W przypadkach powyżej opisanych Usługodawca nie ma obowiązku zwrotu uiszczonej przez Usługobiorcę opłaty, o ile taka opłata została dokonana. 
 5. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do Serwisu i Usług, o czym poinformuje Usługobiorców w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu. 
 6. Usługodawca jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w świadczeniu Usług drogą elektroniczną i udostępniania Serwisu, jeśli powodem są: 
  1. modernizacja, modyfikacja, konserwacja lub rozbudowa systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Usługodawcy; 
  2. działania niezależnych od Usługodawcy osób trzecich, w tym siła wyższa. 
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, wynikające z przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy. 
 8. Usługodawca ma prawo w każdym czasie zamknąć Serwis i zakończyć świadczenie Usług. Powyższe nie dotyczy usług przyjętych przez Usługodawcę do realizacji przed dniem zamknięcia Serwisu.

§ 14. Odpowiedzialność usługodawcy

 1. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu wykonywania Usług nie obejmuje odszkodowania z tytułu utraconych korzyści lub szkód następczych, ubocznych lub pośrednich związanych z roszczeniami wynikającymi z niniejszej Umowy, w tym korzystania z Serwisu lub w inny sposób związanymi ze świadczonymi przez Usługodawcę Usługami.  
 2. Ani Usługobiorca, ani inne osoby, na rzecz których świadczone są odpłatne Usługi, nie mogą żądać od Usługodawcy, na podstawie umowy, ustawy lub na jakiejkolwiek innej podstawie, odszkodowania, którego łączna wysokość przekraczałaby dwukrotność opłaty zapłaconej za odpłatną Usługę, której reklamacja dotyczy.  
 3. Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Usługobiorcy za Usługi bezpłatne oferowane w Serwisie jest wyłączona. 
 4. W przypadku, gdyby Usługodawca odpowiadał wobec Usługobiorcy lub wobec jakichkolwiek innych osób, na rzecz których świadczone są odpłatne Usługi, na podstawie niniejszej Umowy lub na innej podstawie w związku ze świadczonymi przez Usługodawcę Usługami, za stratę lub szkodę, do powstania której przyczyniły się także inne osoby, odpowiedzialność Usługodawcy wobec Usługobiorcy będzie indywidualna, a nie solidarna z tymi osobami, i będzie ograniczona do słusznego udziału Usługodawcy w całkowitej stracie lub szkodzie, ustalonego w oparciu o stopień przyczynienia się Usługodawcy do powstania straty lub szkody w relacji do innych osób, które się do niej przyczyniły. 
 5. Zastrzeżenia zawarte w ustępie 1 – 3 nie będą dotyczyć strat ani szkód wynikających z winy umyślnej Usługodawcy, ani nie będą obowiązywać w zakresie, w jakim są niedozwolone w świetle obowiązujących przepisów prawnych.  

§ 15. Poufność

 1. O ile nie zezwalają na to inne postanowienia niniejszego Regulaminu, żadna ze Stron nie może ujawnić stronom trzecim tajemnicy przedsiębiorstwa drugiej Strony. Każda ze Stron może jednak ujawnić takie informacje w zakresie, w jakim informacje te:  
  1. są lub stały się znane opinii publicznej w inny sposób niż na skutek naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu,  
  2. zostały następnie uzyskane przez ich odbiorcę od strony trzeciej, która, zgodnie z wiedzą odbiorcy, nie jest zobowiązana do zachowania poufności tych informacji wobec ujawniającej je strony,  
  3. były znane odbiorcy tych informacji w momencie ich ujawnienia lub zostały później niezależnie utworzone,  
  4. zostały ujawnione w celu wyegzekwowania praw przysługujących odbiorcy tych informacji na podstawie niniejszej Umowy,  
  5. muszą zostać ujawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, procedur sądowych lub regulacji zawodowych.  

§ 16. Dane osobowe i cookies 

 1. Poprzez akceptację Regulaminu i chęć korzystania z Serwisu, Usługobiorca i Użytkownik wyrażają zgodę wobec Usługodawcy oraz podmiotów wskazanych w Klauzuli informacyjnej RODO, o której mowa w ust. 5 na przetwarzanie danych zamieszczonych formularzu rejestracyjnym w celu aktywnego udziału w Serwisie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 2. Usługobiorca i Użytkownik mogą wyrazić zgodę wobec Usługodawcy na przetwarzanie danych zamieszczonych w formularzu rejestracyjnym dla celów przesyłania i otrzymywania informacji handlowych oraz marketingu bezpośredniego drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej.  
 3. Usługobiorca i Użytkownik mogą wyrazić zgodę wobec Usługodawcy na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których Usługobiorca jest użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego.
 4. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy i Użytkownika jest Usługodawca. 
 5. Osoby, których dane są przetwarzane przez Usługodawcę mają prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, prawo do uzyskania kopii danych, przenoszenia danych oraz prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych. 
 6. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy i/lub Użytkownika określone zostały w klauzuli informacyjnej RODO dostępnej pod adresem www.cxinstitute.pl. 
 7. Serwis może wykorzystywać tzw. pliki cookies. Dzięki technologii „cookies”, Serwis może przechowywać w przeglądarce użytkownika znaczniki informacji („identyfikatory”), z których korzysta jedynie podczas wizyty Usługobiorcy na stronach Serwisu. „Cookies” nie są wykorzystywane do określenia tożsamości żadnej z osób odwiedzających Serwis (chyba, że Usługobiorca wyrazi na to zgodę), lecz pomagają śledzić ogólny ruch Usługobiorców na Serwisie, aby ustalić preferowaną lokalizację i język Usługobiorcy i dzięki temu skierować go na odpowiednią stronę Serwisu. 
 8. Jeżeli Usługobiorca nie chce otrzymywać plików cookies z Serwisu, może włączyć w przeglądarce opcję powiadamiania o otrzymywanych plikach cookies i za każdym razem decydować o ich ewentualnym blokowaniu. Należy jednak pamiętać, że wyłączenie otrzymywania „cookies” w przeglądarce może uniemożliwić korzystanie z Serwisu. 

§ 17. Własność intelektualna

 1. Treści zamieszczone w Serwisie, Usługi mogą stanowić utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2509). 
 2. Usługobiorca nie będzie używał nazwy (w tym logo) Usługodawcy ani jej części składowych w żadnych materiałach promocyjnych lub kontaktach z osobami trzecimi bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy. 
 3. Wszelkie prawa do Serwisu oraz wszystkie treści zamieszczone w Serwisie (w tym Regulamin) korzystają z ochrony na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i są własnością Usługodawcy. 
 4. Wszelkie majątkowe prawa autorskie do Systemu i treści w nim zawartych, w szczególności do ankiet i treści Raportów, przysługują Usługodawcy. 
 5. Nabywając Usługi Usługobiorca nie nabywa majątkowych praw autorskich do treści i konstrukcji Raportu ani ankiety, nie jest mu także udzielana jakakolwiek licencja w tym zakresie. 
 6. Jakiekolwiek naruszenie powyższych praw Usługodawcy może skutkować odpowiedzialnością cywilną oraz karną osoby dopuszczającej się ich naruszenia. 

§ 18. Postanowienia końcowe 

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia zamieszczenia go w Serwisie Usługodawcy. 
 2. Regulamin jest udostępniany za pośrednictwem Serwisu. 
 3. Korzystanie z Serwisu podlega prawu polskiemu i jurysdykcji sądów polskich. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.; oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 
 4. Wszelkie spory dotyczące Serwisu lub świadczonych przez Usługodawcę Usług będą podlegać wyłącznej jurysdykcji sądu właściwego ze względu na siedzibę Usługodawcy. 
 5. Prawa i obowiązki wynikające z korzystania z Serwisu nie mogą być scedowane lub w inny sposób przeniesione na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy. 
 6. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i mógł się z nimi zapoznać. 
 7. W przypadku nieważności któregokolwiek postanowienia Regulaminu pozostałe postanowienia pozostają w mocy. Postanowienia nieważne Strony zastąpią postanowieniami ważnymi zbliżonymi, w stopniu dozwolonym przez prawo, do postanowień nieważnych oraz oddającymi pierwotne intencje Stron.