Klauzula informacyjna RODO

Szanowni Państwo!

W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), pragniemy poinformować Państwa o celach i sposobach przetwarzania Państwa danych, odbiorcach Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach.

Poniższe informację są również dostępne na naszej stronie internetowej www.cxinstitute.pl.

Niniejsze pismo zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez CX Institute sp. z o.o. dla: 

 • przedsiębiorcy indywidualnego,
 • osoby upoważnionej do reprezentacji przedsiębiorcy,
 • osoby do kontaktu wskazanej przez przedsiębiorcę.
 1. W związku realizacją umowy(ów) zawartej(ych) z CX Institute sp. z o.o. informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: CX Institute sp. z o.o., z siedzibą: 93-355 Łódź ul. Białostocka 8/25, KRS 0001040610.
 2. Dane kontraktowe do administratora danych:
  adres: 93-355 Łódź, ul. Białostocka 8/25,
  e-mail: odo@cxinstitute.pl,
  telefon: 698636039
 3. Jakie Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy?
  Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe zamieszczone w umowie(ach) zawartej(ych) z administratorem danych, a także inne Pani/Pana dane podane w celu wykonania Umów zawartych zarówno za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.cxinstitute.pl (dalej: Serwis), jak i w inny sposób.
 4. Skąd pozyskaliśmy Pani/Pana dane? (Dotyczy osoby upoważnionej do reprezentacji / osoby do kontaktu).
  Pani/Pana dane osobowe administrator danych pozyskał od przedsiębiorcy, który wskazał Pana/Panią jako osobę upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorcy / osobę do kontaktu, w umowie zawartej pomiędzy administratorem danych a tym przedsiębiorcą.
 5. W jakim celu przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe?
  • Dotyczy przedsiębiorcy indywidualnego:
   Pani/Pana dane przetwarzane są w celu wykonania umowy(ów) wynikających z korzystania z naszych usług dostępnych poprzez serwis internetowy dostępny pod adresem www.cxinstitute.pl (dalej: Umowa / Umowy)– na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO, oraz również po zakończeniu realizacji umowy(ów) w celu wykonania przez administratora danych obowiązku przechowywania dokumentów księgowych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości.
  • Dotyczy osoby upoważnionej do reprezentacji / osoby do kontaktu:
   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu administratora, którym jest potrzeba należytego wykonywania przez administratora umowy(ów) zawartej pomiędzy administratorem a przedsiębiorcą, o którym mowa w punkcie 4 – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, oraz również po zakończeniu realizacji umowy(ów) w celu wykonania przez administratora danych obowiązku przechowywania dokumentów księgowych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości
 6. Jak długo będziemy przechowywać Pani/Pana dane?
  Pani/Pana dane będziemy przechowywać na potrzeby realizacji obowiązującej Umowy(ów) – do czasu zakończenia umowy(ów), oraz w celu wykonania obowiązku przechowywania dokumentów księgowych – przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione.
 7. W jakim dodatkowym celu i jak długo przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe?
  Pani/Pana dane osobowe są również przetwarzane – w przypadku wyrażenia stosownej zgody – w prawnie uzasadnionym interesie administratora (czyli na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO):
  • w ramach marketingu bezpośredniego towarów lub usług własnych administratora – do czasu złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu,
  • w celu dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu wykonania obowiązującej umowy(ów) – do czasu aż te roszczenia się przedawnią.
 8. Komu przekazujemy Pani/Pana dane?
  W celu i w zakresie niezbędnym do zrealizowania Umowy(ów) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są firmy współpracujące z administratorem danych w zakresie usług IT, kancelarie prawne świadczące usługi prawne na rzecz administratora, podmioty świadczące dla administratora usługi audytorskie, firmy kurierskie lub transportowe oraz, w stosunku do przedsiębiorcy indywidualnego – podmioty ubezpieczające wierzytelności pieniężne współpracujące z administratorem oraz w uzasadnionych przypadkach Biuro Informacji Gospodarczej.
 9. Jakie prawa Pani/Pan posiada?
  • Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, prawo do uzyskania kopii danych, przenoszenia danych oraz prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych. 
  • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w punkcie 7. Sprzeciw można złożyć w formie pisemnej, w tym elektronicznej, w szczególności na adres e-mail lub adres kontaktowy wskazane w punkcie 2. 
  • Dodatkowo, w stosunku do osoby upoważnionej do reprezentacji / osoby do kontaktu:
   Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby należytego wykonania umowy łączącej administratora z przedsiębiorcą, o którym mowa w punkcie 4. Sprzeciw można złożyć w formie pisemnej, w tym elektronicznej, w szczególności na adres e-mail lub adres kontaktowy wskazane w punkcie 2.
 10. Czy Pani/Pana dane są profilowane?
  Zdarza się, że korzystając z kanałów społecznościowych, wykupujemy reklamy skierowane do konkretnej grupy odbiorców. W takim wypadku, dochodzi do profilowania danych osobowych, poprzez analizę profilu użytkownika, celem określenia jego preferencji i zaproponowania reklam odpowiadających jego oczekiwaniom. Profilowaniem zajmuje się właściciel kanałów społecznościowych świadczących dla nas te usługi, który korzysta z wyników profilowania w celu dotarcia do odbiorców zainteresowanych tematyką zbliżoną do tematyki działań Administratora. 
 11. Czy podanie przez Panią/Pana danych było konieczne? (Dotyczy przedsiębiorcy indywidualnego)
  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych było dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwiło by administratorowi:
  • zawarcie i realizację z Panią/Panem umowy(ów),
  • kontakt z Panią/Panem w celu marketingu bezpośredniego i profilowanie Pani/Pana danych w celach dostosowania oferty marketingowej do Pani/Pana potrzeb.